short

short
{ʃɔ:t}
I. 1. къс
a SHORT way off наблизо
to be SHORT in the arm/leg имам (много) къси ръце/крака
2. дребен, нисък (на ръст)
3. кратък, краткотраен, къс, търг. краткосрочен
a SHORT time ago неотдавна
in a SHORT time скоро, не след дълго
in the SHORT term в кратък (недалечен) период
Bob is SHORT for Robert Боб e съкратено от Роберт
4. фон. кратък, неударен
5. рязък, груб, отсечен, кратък, лаконичен
to be SHORT of speech говоря рязко
to be SHORT with someone скастрям някого, говоря грубо на някого
SHORT temper сприхав нрав
6. недостатъчен, оскъден, който не достига, непълен, в по-малко
SHORT time непълен работен ден/седмица, частична безработица
there are two shirts SHORT липсват две ризи (при проверка)
we are two shirts SHORT не ни достигат две ризи
to be SHORT of something не ми достига нещо, имам съвсем малко от нещо
to go SHORT of лишавам се от
to run SHORT of свършвам, изразходвам, оставам без
we are running SHORT of provisions, our provisions are running SHORT провизиите ни ca на привършване
to be SHORT on разг. липсва ми, не ми достига
little/not far SHORT of почти, едва ли не
nothing SHORT of съвсем
it's little SHORT of a miracle това e истинско чудо
7. ронлив, трошлив, чуплив (за метал и пр.), ронлив, маслен (за тесто)
8. силен, без примес, неразреден (за питие)
9. недостигащ, недостигнал (до целта)
when we were five miles SHORT of когато бяхме на пет мили от
10. развълнуван, с къси/неравномерни вълни (за море)
I'm rather SHORT today днес съм доста притеснен, днес нямам много време
II. 1. кратко, внезапно, рязко, преждевременно
to pull up/stop SHORT спирам изведнъж/внезапно
to stop SHORT of спирам се пред (и прен.)
to stop SHORT at ограничавам се с, не отивам по-далеч от
to take/cut/stop someone SHORT прекъсвам някого (рязко)
to be taken SHORT заварен съм неподготвен, изненадан съм, разг. изведнъж ми се прихожда по нужда
2. прекалено късо
3. (малко) далеч от целта, под очакванията
SHORT of преди
като изключим (и с ger)
to come/fall SHORT of the mark/someone's expectations/one's duty не улучвам целта (и npeн.) /нe оправдавам очакванията на някого/не изпълнявам дълга си
SHORT of a miracle we are ruined ако не стане чудо, изгубени сме, ще се спасим само по чудо
to sell SHORT измамвам, предавам, подценявам, недооценявам, търг. продавам (акции, които не притежавам) с надежда да купя от същите на по-висока цена
III. 1. нещо късо/кратко
for SHORT за по-кратко, съкратено
in SHORT накратко казано, с две думи
2. фон., проз. къса гласна/сричка, неударена сричка
3. късометражен филм
4. концентрат (питие без примес)
5. рl шорти, мъжки гащета
6. рl ситни трици
7. ел. късо еъединение
8. борc. рl краткосрочни акции
9. рl промишлени отпадъци
IV. 1. ел. разг. правя/причинявам късо cъединение
2. ам. измамвам при покупка (в тегло и пр.)
* * *
{shъ:t} a 1. къс; a short way off наблизо; to be short in the arm/leg им(2) {shъ:t} adv 1. кратко; внезапно; рязко; преждевременно; to p{3} {shъ:t} n 1. нещо късо/кратко; for short за по-кратко, съкратено{4} {shъ:t} v 1. ел. разг. правя/причинявам късо cъединение; 2.
* * *
съкратен; стриган; скоропреходен; къс; кратък; кратковременен; недостатъчен; непродължителен;
* * *
1. (малко) далеч от целта, под очакванията 2. a short time ago неотдавна 3. a short way off наблизо 4. bob is short for robert Боб e съкратено от Роберт 5. for short за по-кратко, съкратено 6. i'm rather short today днес съм доста притеснен, днес нямам много време 7. i. къс 8. ii. кратко, внезапно, рязко, преждевременно 9. iii. нещо късо/кратко 10. in a short time скоро, не след дълго 11. in short накратко казано, с две думи 12. in the short term в кратък (недалечен) период 13. it's little short of a miracle това e истинско чудо 14. iv. ел. разг. правя/причинявам късо cъединение 15. little/not far short of почти, едва ли не 16. nothing short of съвсем 17. short of a miracle we are ruined ако не стане чудо, изгубени сме, ще се спасим само по чудо 18. short of преди 19. short temper сприхав нрав 20. short time непълен работен ден/седмица, частична безработица 21. there are two shirts short липсват две ризи (при проверка) 22. to be short in the arm/leg имам (много) къси ръце/крака 23. to be short of something не ми достига нещо, имам съвсем малко от нещо 24. to be short of speech говоря рязко 25. to be short on разг. липсва ми, не ми достига 26. to be short with someone скастрям някого, говоря грубо на някого 27. to be taken short заварен съм неподготвен, изненадан съм, разг. изведнъж ми се прихожда по нужда 28. to come/fall short of the mark/someone's expectations/one's duty не улучвам целта (и npeн.) /нe оправдавам очакванията на някого/не изпълнявам дълга си 29. to go short of лишавам се от 30. to pull up/stop short спирам изведнъж/внезапно 31. to run short of свършвам, изразходвам, оставам без 32. to sell short измамвам, предавам, подценявам, недооценявам, търг. продавам (акции, които не притежавам) с надежда да купя от същите на по-висока цена 33. to stop short at ограничавам се с, не отивам по-далеч от 34. to stop short of спирам се пред (и прен.) 35. to take/cut/stop someone short прекъсвам някого (рязко) 36. we are running short of provisions, our provisions are running short провизиите ни ca на привършване 37. we are two shirts short не ни достигат две ризи 38. when we were five miles short of когато бяхме на пет мили от 39. ам. измамвам при покупка (в тегло и пр.) 40. борc. рl краткосрочни акции 41. дребен, нисък (на ръст) 42. ел. късо еъединение 43. като изключим (и с ger) 44. концентрат (питие без примес) 45. кратък, краткотраен, къс, търг. краткосрочен 46. късометражен филм 47. недостатъчен, оскъден, който не достига, непълен, в по-малко 48. недостигащ, недостигнал (до целта) 49. прекалено късо 50. рl промишлени отпадъци 51. рl ситни трици 52. рl шорти, мъжки гащета 53. развълнуван, с къси/неравномерни вълни (за море) 54. ронлив, трошлив, чуплив (за метал и пр.), ронлив, маслен (за тесто) 55. рязък, груб, отсечен, кратък, лаконичен 56. силен, без примес, неразреден (за питие) 57. фон. кратък, неударен 58. фон., проз. къса гласна/сричка, неударена сричка
* * *
short[ʃɔ:t] I. adj 1. къс, кратък; \short sight късогледство; to draw the \short straw пада ми се неприятно задължение; 2. дребен, нисък; прекалено къс; to be \short in the arm (leg) имам (много) къси ръце, крака; 3. кратък, краткотраен, къс; a \short sleep дрямка; in a \short time скоро, не след дълго; to cut a long story \short накратко казано, с две думи; a \short time ago неотдавна, наскоро, в близкото минало; by a \short head с малко; to make \short work of разг. набързо свършвам, претупвам, виждам сметката на, бързо се справям с; излапвам, изяждам бързо (лакомо); Bob is \short for Robert Боб е съкратено от Робърт; s.th. \short нар. чашка ракия, "едно" (питие); 4. сбит, стегнат, лаконичен (за стил); \short and sweet просто и ясно; 5. отсечен, рязък, груб; to be \short of speech отсичам, отрязвам, говоря рязко, категорично; to be \short with s.o. скастрям някого, говоря грубо някому; a \short temper сприхав нрав; 6. в по-малко; недостатъчен, оскъден; който не достига (of); непълен; in \short supply в недостиг; the weight is fifty grams \short теглото е с 50 г по-малко; there are two shirts \short липсват ми две ризи; to be \short of липсва ми, имам съвсем малко от; to go \short of лишавам се от; to run \short of изразходвам си, оставам без; we are running \short of provisions, our provisions are running \short оставаме без провизии, изчерпват (свършват) ни се провизиите; one sandwich \short of a picnic, several cards \short of a full deck разг., шег. не с всичкия си, чалнат; little (not far) \short of почти, току-речи, приблизително, горе-долу, за малко не; nothing \short of напълно, чисто и просто; 7. ронлив, чуплив (за метал, глина); маслен, ронлив, сипкав (за тесто); 8. силен, без примес, неразреден, чист (за питие); II. adv 1. кратко; изведнъж, внезапно; преждевременно; to stop (pull up) \short спирам внезапно; to cut s.o. \short прекъсвам някого; to turn \short (round) обръщам се кръгом; to be taken \short заварен съм неподготвен, изненадан съм; разг. изведнъж ми се дохожда по нужда; 2. (прекалено) късо; 3. за малко, далече от (цел), под (очаквания) (of); с изключение на (of); to fall (come) \short of the mark (s.o.'s expectations; o.'s duty) не улучвам целта (не оправдавам очакванията на някого, не съм на нужната висота; не изпълнявам дълга си); \short of a miracle, we are ruined ако не стане чудо, сме загубени; to sell o.s. \short подценявам се, проявявам прекалена скромност; to be taken (caught) \short разг. дохожда ми се до тоалетна (точно когато наблизо няма тоалетна); III. n 1. нещо късо, само в изразите: for \short за по-кратко; съкратено; in \short с две думи, казано накратко; the long and the \short of it is с две думи; to have s.o. by the \short and curlies държа някого в ръцете си, изцяло е под мой контрол; 2. ез. кратка гласна (сричка); 3. pl сп. шорти, спортни гащета; 4. pl ситни трици; 5. воен. къс изстрел; 6. ел. късо съединение; 7. къс филм, прожектиран преди игралния (в киносалон); IV. v правя късо съединение; причинявам късо съединение в.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Short — Short, a. [Compar. {Shorter}; superl. {Shortest}.] [OE. short, schort, AS. scort, sceort; akin to OHG. scurz, Icel. skorta to be short of, to lack, and perhaps to E. shear, v. t. Cf. {Shirt}.] 1. Not long; having brief length or linear extension; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • short — [shôrt] adj. [ME < OE scort, akin to ON skort, short piece of clothing, OHG scurz, short < IE * (s)kerd < base * (s)ker , to cut, SHEAR < CURT] 1. not extending far from end to end; not long or not long enough 2. not great in span,… …   English World dictionary

 • short — [ ʃɔrt ] n. m. • 1910; angl. shorts, de short « court » ♦ Culotte courte (pour le sport, les vacances). Short de tennis. Être en short. ⇒aussi bermuda, boxer short, flottant. Des shorts. Loc. fam. Tailler un short à qqn, le frôler (en voiture). ● …   Encyclopédie Universelle

 • short — ► ADJECTIVE 1) of a small length or duration. 2) relatively small in extent. 3) (of a person) small in height. 4) (short of/on) not having enough of. 5) in insufficient supply. 6) (of a person) terse; uncivil. 7) …   English terms dictionary

 • Short — bezeichnet Short Brothers (Flugzeughersteller), ein ehemaliger britischer Flugzeughersteller Short Brothers (Werft), eine ehemaliger britische Werft in der Mathematik als Short Format einen Begriff der Gleitkommaarithmetik, siehe IEEE 754 FP… …   Deutsch Wikipedia

 • short — 1 adj 1: treated or disposed of quickly in court the calendar for short causes 2 a: not having goods or property that one has sold in anticipation of a fall in prices a seller who was short at the time of the sale b: consisting of or relating to… …   Law dictionary

 • Short S.23 — Saltar a navegación, búsqueda S.23 Short Clase C de Qantas, 1940 Tipo Hidrocanoa de correo y pasaje Fabricante …   Wikipedia Español

 • short — short; short·age; short·en; short·en·er; short·ish; short·ite; short·ly; short·ness; short·om·e·ter; short·schat; short·sight·ed·ness; short·some; ul·tra·short; short·hand·ed·ness; short·shat; short·sight·ed·ly; …   English syllables

 • Short S.C.1 — Short S.C.1 …   Deutsch Wikipedia

 • short — [adj1] abridged abbreviate, abbreviated, aphoristic, bare, boiled down, breviloquent, brief, compendiary, compendious, compressed, concise, condensed, curtailed, curtate, cut short, cut to the bone*, decreased, decurtate, diminished, epigrammatic …   New thesaurus

 • Short — may refer to: * Short (surname) * Holly Short, a fictional character from the Artemis Fowl series * Short circuit, an accidental connection between two nodes of an electrical circuit * Short (finance), stock trading status * Short film, a cinema… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”